Kursy maturalne online

Płatności prosimy kierować na konto bankowe (MBank):
47 1140 2004 0000 3202 8268 6228
Klucz Wiedzy Justyna Gumulak

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz przedmiot zajęć.

Możliwość płatności BLIK na numer telefonu 883468780.

Płatność należy dokonać najpóźniej w dniu zajęć.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Klucz Wiedzy Justyna Gumulak, NIP: 7262692847, REGON: 522799789. W celu obsługi płatności mogą być przetwarzane takie Państwa dane osobowe jak – imię, nazwisko, adres rozliczeniowy i numer rachunku bankowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane do osiągnięcia celu, dla jakiego zostały zebrane. Nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych są Administrator i ewentualnie osoby przez niego zatrudnione do obsługi płatności, a także – w przypadku płatności za pomocą operatorów płatności internetowych – pracownicy tych podmiotów zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych przez te podmioty. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego i ich usunięcia, lecz nie posiadają Państwo prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ani do ich przenoszenia. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. Więcej w Polityce Prywatności