Kursy maturalne online

  REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ustala zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Aktualna wersja Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie pod https://kluczwiedzy.pl/regulamin/.
 3. Ilekroć w Regulaminie mowa o:
  • informacji handlowej, rozumie się przez to każdą formę informacji przeznaczoną do promowania, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby prowadzącej działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonującą zawód regulowany. Następujące informacje same w sobie nie stanowią informacji handlowych:
   • informacje umożliwiające bezpośredni dostęp do działalności przedsiębiorstwa organizacji lub osoby, w szczególności nazwa domeny lub adres poczty elektronicznej,
   • informacje odnoszące się do towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby, opracowywane w sposób niezależny, w szczególności jeżeli są one udzielane bez wzajemnych świadczeń finansowych;
  • Stronie, rozumie się przez to stronę internetową dostępną w Internecie pod adresem https:// kluczwiedzy.pl
  • usłudze świadczonej drogą elektroniczną, rozumie się przez to wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
  • Usługobiorcę, rozumie się przez to osobę fizyczną, która korzysta z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony;
  • Usługodawcę, rozumie się przez to panią Justynę Gumulak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Klucz Wiedzy Justyna Gumulak” w Łodzi pod adresem Marysińska, 90C, lok. 39, 91-854 Łódź, NIP: 7262692847, REGON: 522799789

§ 2 Rodzaje i zakres usług oferowanych za pomocą Strony

 1. Usługodawca oferuje Usługobiorcom następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  • Zgłaszanie chęci zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych za pomocą formularza kontaktowego.
  • Przyjmowanie płatności za usługi.
 2. Usługa, o której mowa w:
  • § 2 ust. 1 ppkt 1 Regulaminu – jest bezpłatna, jednakże samo przeprowadzenie zajęć dodatkowych wiąże się z odpłatnością, która ustalana jest na podstawie odrębnej umowy zawieranej z Usługobiorcą lub inną osobą;
  • § 2 ust. 1 ppkt 2 Regulaminu – jest bezpłatna, jednakże pośrednik płatności może nałożyć na Usługobiorcę prowizje zgodnie z wewnętrznymi regulaminami.
 3. Korzystanie z usług, o których mowa w § 2 ust. 1, nie wymaga rejestracji.
 4. Zgłaszanie chęci zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych za pomocą formularza kontaktowego następuje poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:
  • wybór zakładki „Zapisz się”;
  • wprowadzenie danych osobowych w kolejnych polach: imię, adres e-mail, numer telefonu;
  • wprowadzenie przedmiotu zgodnie z zainteresowaniem usługami Usługodawcy;
  • wprowadzenie poziomu nauczania zgodnie z zainteresowaniem usługami Usługodawcy;
  • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • zatwierdzeniu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
  • wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych;
  • wpisanie dodatkowych informacji treści wiadomości;
  • wybór przycisku „Wyślij”.
 5. Usługodawca przyjmuje płatności bezgotówkowe, przelewem na konto na numer konta wskazany w zakładce „Płatności”.
 6. Usługodawca nie wysyła Usługobiorcom niezamówionych informacji handlowych.

§ 3 Rodzaje i zakres usług edukacyjnych

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców – uczniów lub ich rodziców albo opiekunów prawnych – usługi edukacyjne obejmujące zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów ósmoklasisty i maturalnych, pomoc w odrabianiu prac domowych itp.
 2. Aktualna oferta zajęć dodatkowych znajduje się w zakładce „Oferta”.
 3. Zajęcia dodatkowe są odpłatne. Pierwsze zajęcia mają charakter próbny i nie zobowiązują Usługobiorcy do dalszego korzystania z usług Usługodawcy. Świadczenie dalszych usług edukacyjnych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy odbywa się na podstawie indywidualnie zawartej umowy – przy czym Umowa musi zostać zawarta przez osobę, której dane osobowe widnieją w przelewie bankowym za pierwsze zajęcia.
 4. Usługi edukacyjne Usługodawca świadczy osobiście lub za pomocą osób trzecich.
 5. Zajęcia dodatkowe odbywają się online za pomocą programu Skype.
 6. Usługodawca – w przypadku, w którym nie świadczy usług osobiście – ma prawo brać udział w zajęciach w celu weryfikacji prawidłowości ich przebiegu.
 7. Szczegółowe zasady świadczenia usług obejmuje umowa zawarta z Usługobiorcą. W przypadku różnic pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a umową, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.

§ 4 Niezbędne wymagania techniczne

 1. Możliwość prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest uzależnione od łącznego spełnienia przez Usługobiorcę następujących wymagań technicznych:
  • posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem oraz wysoką jakość połączenia (komputer stacjonarny lub przenośny, tablet lub smartphone),
  • dostęp do Internetu umożliwiający wysoką jakość połączenia,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • oprogramowanie Windows, macOS, Android lub IOS,
  • aktualną wersję programu Skype.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług świadczonych drogą elektroniczną wynikające z niespełnienia przez Usługobiorcę wymagań technicznych. Nieprzeprowadzenie lub skrócenie zajęć z powodu niespełnienia przez Usługobiorcę wymagań technicznych może wiązać się z naliczeniem pełnej odpłatności za zajęcia. Odrobienie zajęć zależy między innymi od dostępności nauczyciela.
 3. Przed przystąpieniem do zajęć online Usługobiorca ma obowiązek upewnić się, że jego oprogramowanie jest aktualne oraz że ma połączenie z siecią Internet.
 4. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Usługobiorcę opłat, w szczególności za uzyskanie dostępu do sieci Internet.

§ 5 Warunki korzystania z Usług

 1. Usługobiorca ma obowiązek powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić innym Usługobiorcom dostęp do Strony oraz zakłócających jej funkcjonowanie.
 2. Usługobiorca może wykorzystywać usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną wyłącznie w celach zgodnych z przepisami prawa oraz z dobrymi obyczajami. Za zachowanie sprzeczne z tym obowiązkiem uznaje się, między innymi, zamieszczanie treści obraźliwych, wulgarnych, drastycznych lub nawołujących do nienawiści lub zawierających odnośniki – również zakamuflowane – do stron zawierających takie treści lub publikujących treści pornograficzne.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Strona funkcjonowała bez przerw z zastrzeżeniem tych inicjowanych w celu aktualizacji, naprawy lub konserwacji systemu informatycznego.

§ 6 Prawa własności intelektualnej

 1. Strona – w tym jej kod, logo, grafika czy zamieszczone w niej treści – chronione są prawami własności intelektualnej należącymi do Usługodawcy lub innych podmiotów, które udzieliły mu stosownych licencji. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę nie stanowi udzielenia Usługobiorcy licencji do korzystania z tych treści.
 2. Usługobiorca może utrwalać przebieg lekcji wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na rozpowszechnianie nagrań z zajęć ani przekazywanych materiałów.
 3. Przekazywane przez nauczycieli materiały do nauki mogą być objęte prawami autorskimi osób trzecich. Świadczenie przez Usługodawcę nie stanowi udzielenia Usługobiorcy licencji do korzystania z tych treści.

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie ze Strony odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 2. Usługodawca informuje, że korzystanie ze Strony oraz z oferowanych przez niego usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności z możliwością:
  • otrzymania przez Usługobiorcę niezamówionej informacji handlowej,
  • obecności zainstalowania na urządzeniu Usługobiorcy niechcianego oprogramowania typu malware lub typu spyware,
  • narażenia na cracking lub phishing.
 3. Usługodawca deklaruje, że po jego stronie zostały podjęte wszelkie możliwe czynności mające na celu zminimalizowanie tychże zagrożeń.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem,
  • treści zamieszczone na stronach internetowych innych niż Strona.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań będące następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy.

§ 8 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług edukacyjnych świadczonych przez Usługodawcę bez podawania przyczyny, o ile jest konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Odstąpienie następuje przez wysłanie na adres kluczwiedzy@outlook.com wiadomości e-mail zawierającej poniższe elementy:
  • oświadczenie o odstąpieniu od umowy (należy podać przedmiot i poziom),
  • data zawarcia umowy,
  • dane usługobiorcy: imię i nazwisko, adres e-mail.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca może składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kluczwiedzy@outlook.com
 2. 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • oznaczenie Usługobiorcy,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Możliwość złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze względu na wadę jest ograniczone w następujących przypadkach:
  • wada jest nieistotna,
  • Usługodawca zaproponuje niezwłoczną i nieuciążliwą dla Usługobiorcy wymianę wadliwej usługi na wolną od wad lub tę wadę usunie.
 4. 4. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu:
  • 14 dni od jej otrzymania – w przypadku reklamacji złożonej na podstawie rękojmi;
  • 30 dni od jej otrzymania – w pozostałych przypadkach.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w ten sposób, że:
  • Usługodawca zwróci Usługobiorcy część lub całość ceny – nastąpi to w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt 1 niniejszego Regulaminu;
  • Usługodawca usunie wadę lub wymieni usługę na inną – nastąpi to niezwłocznie. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o przewidywanym czasie realizacji jego roszczenia.
 6. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udziela w takiej samej formie, w jakiej została ona złożona, chyba że Usługodawca i Usługobiorca dojdą indywidualnie do innego porozumienia.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Językiem umów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest język polski.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
 3. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone w każdym czasie i zaczynają obowiązywać z chwilą ich opublikowania.
 4. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu i świadczenia usług drogą elektroniczną jest:
  • prawo kraju zwykłego pobytu konsumenta, o ile ten kraj jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, a Usługodawca kieruje swoje usługi do tego kraju,
  • prawo polskie – w pozostałych przypadkach.